Bref WC Deluxe závěs kuličky Magnolia 50g

Bref WC Deluxe závěs kuličky Magnolia 50g
Bref WC Deluxe závěs kuličky Magnolia 50g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300997

48,28

58,42 Kč s DPH

ks

Bref De Luxe je jako parfém s vůní květů magnolie pro toaletu, který uvolňuje elegantní a delikátní prémiové vůně inspirované jemným aroma. Vždy nabízí úžasnou čistotu Brefu s aktivní pěnou, odstraní vodní kámen a ochrání pro nečistotě. Jednoduše výrobek umístěte do záchodové mísy a nasměrujte do proudu vody.

Složení:
>30% aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15% neiontové povrchově aktivní látky.
Dále obsahuje: parfémy (alpha-isomethyl ionone, benzyl salicylate, coumarin, hydroxycitronellal, linalool)

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Bref

Obsah:

50g

ESHOP_Vune:

Květinová

Vlastnost_Uklid:

Čistící

Poslat info známému