Lavon na nádobí 5L

Lavon na nádobí 5L
Lavon na nádobí 5L

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300738

95,20

115,19 Kč s DPH

ks

Extra hustý prostředek na mytí nádobí se svěží vůní citrónů účinně odstraňuje mastnotu a nečistoty. dobrou mycí a odmašťovací schopnost a zanechává nádobí lesklé.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Lavon

Obsah:

5L

ESHOP_Vune:

Citron

Poslat info známému