Náplň do osvěžovače tvaru šišky moře 40ml

Náplň do osvěžovače tvaru šišky moře 40ml
Náplň do osvěžovače tvaru šišky moře 40ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11400128

41,62

50,36 Kč s DPH

ks

Náhradní náplň do Kouzelné šišky s vůní moře velmi rychle a účinně osvěží vzduch v místnostech a autech. Zanechává velmi dlouho svěží vůni.

Varování:

H240 - Zahřívání může způsobit výbuch.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pomoc
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P302/P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P333/P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410 - Chraňte před slunečním zářením.
P412 - Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.


H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Ostatní

Obsah:

40ml

ESHOP_Vune:

Moře

Poslat info známému