Savo kuchyň 500ml žluté

Savo kuchyň 500ml žluté
Savo kuchyň 500ml žluté

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300164

72,37

87,57 Kč s DPH

ks

Používejte na pracovní desky, obkládačky, smaltované, skleněné, plastové a nerezové povrchy. Účinně a šetrně odstraňuje mastnotu i usazené nečistoty ze všech omyvatelných ploch v kuchyni. Čištěné povrchy zanechává lesklé a příjemně voní.

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí .

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování aerosolů.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Savo

Obsah:

500ml

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému