Star cídič povrchů 300ml

Star cídič povrchů 300ml
Star cídič povrchů 300ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11300921

357,68

432,79 Kč s DPH

ks

Prostředek určený k cídění povrchů – kovů, chromovaných předmětů, keramiky, porcelánu, zahradního nábytku, nerezového nádobí, žesťových hudebních nástrojů, starožitností apod.
Návod k použití: Na navlhčenou houbičku, utěrku nebo měkký pad naneste malé množství pasty. Houbičku pomačkejte a vzniklou pěnou čistěte. Zbylou pastu a nečistoty opláchněte vodou.

Složení:
Složení dle (ES) č. 648/2004: 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky. Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Citral, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Varování:
Standardní věty o nebezpečnosti:
H319: Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Doplňující informace: EUH208 – Obsahuje směs obsahující 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one a 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Může vyvolat alergickou reakci.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Star

Obsah:

300ml

ESHOP_Vune:

Jiné

Poslat info známému