WC gel Fixinela Extra silná 750ml

WC gel Fixinela Extra silná 750ml
WC gel Fixinela Extra silná 750ml

Dostupnost:

Na dotaz

Obj. číslo:

11301210

66,20

80,10 Kč s DPH

ks

Tekutý čistící a dezinfekční přípravek, určený k čištění a dezinfekci silně znečištěných míst, hlavně tam, kde se mohou vyskytovat nebezpečné bakterie, viry a plísně. bělící účinek a je možné jej používat v celé domácnosti, jak v neředěném tak i v ředěném stavu.
Použití:
Bezpečnostní uzávěr stlačte na vyznačeném místě a otočte. Naneste na znečištěné místo, nechte působit 10 minut a opláchněte vodou.
Složení:
kyselina fosforečná, alkoholy C12 - C15 ethoxylované. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.
Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!

Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS05 - korozivní a žíravé látky
Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek
menej ako 5-15 % kyselina fosforečná, menej ako 5% neiónový tenzid, zahusťovadlo, parfum, farbivo.

H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Fixinela

Obsah:

750ml

ESHOP_Vune:

Jiné

Vlastnost_Uklid:

Dezinfekční

Poslat info známému