WC závěs kuličky Bref Power activ Levander 50g

WC závěs kuličky Bref Power activ Levander 50g
WC závěs kuličky Bref Power activ Levander 50g

Dostupnost:

Skladem

Obj. číslo:

11300569

40,97

49,57 Kč s DPH

ks

WC blok Bref Power Aktiv představuje inovativní způsob údržby vaší toalety. WC blok je vybaven čtyřmi kuličkami, přičemž každá z nich specifické složení pro dokonalý výsledek. Při každém spláchnutí bude vaše toaleta hygienicky čistá a svěží. Oceníte i atypický vzhled tohoto výrobku - je velký, nestandardní tvar a ozvláštní toaletu zajímavým designem.Jádro kuličky nyní obsahuje o 40 % více parfému, což zaručuje vůni od prvního do posledního spláchnutí. Vůně je nyní již od samého počátku intenzivnější. Díky inovovanému složení Bref Power Aktiv Fragrance Boost vydrží nyní ještě déle - 200 spláchnutí. Nová řada Fragrance Boost tak přináší o 50 spláchnutí delší svěžest vaší toalety.
Použití: K okamžitému použití. Zavěste Bref Power Aktiv pod okraj WC mísy.Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další přísady: parfém (Citral, Limonene)Uchovávejte mimo dosah dětí! Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku na etiketě.

Varování:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje EUCALYPTOL;TERPINOLENE. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění:
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P501 Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu.

Parametry výrobku:

Porovnat

Znacka:

Bref

Obsah:

50g

ESHOP_Vune:

Levandule

Vlastnost_Uklid:

Čistící

Poslat info známému